نمایش یک نتیجه

کنترل فاز

کنترل فاز برنا

رله کنترل فاز وسیله ای برای چک کردن توالی فاز است.
در سیستم های سه فاز توالی فاز ها امری مهم است.
از این رو توالی سنج ها با چک کردن توالی فاز ها و پس از صحت آن رله ی خروجی را وصل می کند که برق مدار فرمان را تامین میکند.
برق مدار قرمان به تیغه ی باز  رله کنترل فاز می رود و از انجا به بقیه مدار میرود.
توالی سنج ها معمولا امکانات دیگری نیز دارند:
کنترل کردن سطح ولتاژ
تایمر برای وصل مجدد
و امکانات دیگر که به قمیت بالا تر منجر می شود.
شرکت های مختلقی هم ایرانی و هم خارجی این رله کنترل فاز ها را میسازند.
شما میتوانید برخی از انها را در پایین مشاهده کنید.