نمایش یک نتیجه

تایمر وسیله ای برای شمارش زمان است زمان سنج ها به چند دسته ی اصلی تقسیم میشوند زمان سنج های تاخیر در قطع و زمان سنج های تاخیر در وصل
تایمر های تاخیر در وصل:
این تایمر ها پس از برق دار شدن بوبین شروع به شمارش کرده و پس از سپری شدن زمان عمل می کند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
زمان سنج های تاخیر در قطع:
این تایمر ها پس از قطع شدن برق بوبین شروع به شمارش کرده و سپس عمل میکند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
شرکت های معتبری به تولید این محصولات میپردازند
میتوانید به برسی و مشاهده زمان سنج ها بپردازید