محصولات مشاهده شده اخیر :

بی متال

بی متال ال اس مدل MT-800

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

قطع زیر بار

بله

بی متال ال اس مدل MT-400

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

قطع زیر بار

بله

بی متال ال اس مدل MT-225

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

سه پل

بی متال ال اس مدل MT-150

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

قطع زیر بار

بله

بی متال ال اس مدل MT-95

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس کنتاکت ها

مس

جنس

باکالیت

بی متال ال اس مدل MT-63

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

سه پل

بی متال ال اس مدل MT-32

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کاربرد
جنس

باکالیت

بی متال ال اس مدل MT-12

موجود در انبار

کاربرد

ابزار دقیق و اتوماسیون

تعداد پل

سه پل

جنس

باکالیت

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

قطع زیر بار

بله

بی متال ال اس