محصولات مشاهده شده اخیر :

بی متال

بی متال ال اس مدل MT-800

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 400 الی 800 آمپر

جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

بی متال ال اس مدل MT-400

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 265 الی 400 آمپر

جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

بی متال ال اس مدل MT-225

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 185 تا 225 آمپر

جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

بی متال ال اس مدل MT-150

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 130 الی 150 آمپر

جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

بی متال ال اس مدل MT-95

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 75 تا 100 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

جنس

باکالیت

بی متال ال اس مدل MT-63

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 50 الی 65 آمپر

جنس

باکالیت

جنس کنتاکت ها

مس

بی متال ال اس مدل MT-32

موجود در انبار

برند

ساخت کشور

کره

کاربرد

مناسب برای کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر

جنس

باکالیت

بی متال ال اس مدل MT-12

موجود در انبار

کاربرد

ابزار دقیق و اتوماسیون

تعداد پل

سه پل

جنس

باکالیت

برند

ساخت کشور

کره

بی متال ال اس