محصولات مشاهده شده اخیر :

ساخت سنسور

ساخت سنسور های خاص 

مجموعه مرکز برق با داشتن تیم فنی و با ارائه راه کار ها مبتنی بر دانش و توانمندی های خود در زمینه ارائه وخدمت در زمینه های صنعتی خود میتواند در زمینه ساخت سنسور های خاص نیز هم همواره همراه شما باشد.

ساخت سنسور دما | مرکز برق

ساخت سنسور های خاص با مشکلات خاص خود همراه است که همه با آن اشنا هستند.
از این مشکلات میتوان به کم بودن تعداد و ازمون و خطا های زیاد و دیگر موارد اشاره کرد.
مجموعه و بخش فنی مرکز برق با پشت سر گذاشتن بسیاری از این مشکلات می تواند شما را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

سنسور سطح آب موتور زیمنس-سنسور دیزل ژنراتور موتور زیمنس | مرکز برق

ساخت انواع شناور های صنعتی ، ساخت انواع سنسور های صنایع ریلی ، ساخت و طراحی انواع برد های خاص و بسیاری از دیگر مواردی که نمی توان به تفضیل آنها را گفت.
طراحی برد هایی که مشابه آن موجود نیست.
در هنگام طراحی مدارات خاص داشتن اطلاعاتی در مورد پروژه الزامی است.