محصولات مشاهده شده اخیر :

کلید اتوماتیک فیکس

کلید اتوماتیک 800 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

800 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

65 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

630 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

65 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

400 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 350 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

350 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 300 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

300 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

250 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

37 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

200 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

160 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 75 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

75 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

63 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 50 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

50 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

کلید اتوماتیک 40 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

40 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره جنوبی

‍‍کلید اتوماتیک فیکس دسته دیگری از کلید های اتوماتیک هستند.
کلید های اتوماتیک فیکس پیچ تنظیم ندارند و در واقع روی یک جریان فیکس شده اند.
هنگامی که جریان از حد مجاز کلید بشتر باشد این کلید جریان را قطع کرده مسیر انتقال نیرو را قطع میکند.
در واقع کلید های اتوماتیک فیکس همانند فیوز در یک جریان عمل میکنند و محدوده جریان قطع ندارد.
کلید اتوماتیک فیکس یا کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم از امپراژ های کم تا امپراژ های بالا موجود است.
در واقع این کلید قابلیت قطع سریع بار را دارد و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.
همچنیین شما میتوانید نمونه هایی از این کلید ها را در پایین صفحه مشاهده کنید