مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

BORNA Timer Model MTT/C

توضیحات

مرکز برق تضمین میکند که اصل میخرید
سعی ما این است که به سریع ترین حالت کالا به دست شما برسد
توضیحات

مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

مولتی تایمر برنا مدل MTT/C دارای‭ ‬۵‭ ‬مد‭ ‬کارکرد‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌‌ریزی است:‬‬‬‬‬‬‬
تایمر تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش‬‬‬‬
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭ -‬راستگرد‬‬ برنا
در‭ ‬سه‭ ‬مد‭ ‬اول‭ ‬حالت‭ ‬اول‭ )‬وصل‭( ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۱‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬دوم‭ )‬قطع)‭ ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر‭ ‬تابع‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬مد‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬یا‭ ‬اتصال‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۱‭/‬۰ثانیه‭ ‬تا‭ ‬۹۹‭ ‬ساعت‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول‭ ‬کار‬ مولتی تایمر برنا

در‭ ‬شروع‭ ‬کار ‬دستگاه‭ ‬چنانچه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬باشد‭ ‬تابع‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چشمک‌‭ ‬زن‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬تنظیمات‭ ‬با‭ ‬کلید‌های‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬تابع‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمات‭ ‬اختصاری‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع (dly)
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع (rcy) ‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش (S.PUL)
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث (St.de) ‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭-‬راستگرد (L-r)‬‬

پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬فانکشن‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬را‭ ‬فشار‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس از این ک  کلمه‭ ‬را دیدید نوع‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬تایمر‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقدار‭ ‬دهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬
‭ ‬ثانیه‭: ‬دقیقه‬‬
‭ ‬دقیقه‭: ‬ساعت‬‬
با‭ ‬فشار‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬کلمه ‬۵‭.‬typ را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬تایمر‭ )‬با‭ ‬برقرارشدن‭ ‬یا‭ ‬کلید‭ ‬استارت) ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬ Set‭‬ وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقداردهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬برق‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬فانکشن‭ ‬متفاوت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭/‬قطع‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‬

استارت‭ ‬مجدد‬

ستاره‭-‬مثلث‬

چپگرد‭-‬راستگرد‬

طریقه‭ ‬نص‬ب تایمر برنا

طریقه نصب تایمر برنا به این صورت است که در ابتدا نقشه فنی محصول را برسی میکنیم و سیم بندی ها به صورت زیر است :

ترمینال ‭ : ‬A1‬نول‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال ‭ ‬A2: ‬فاز‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال ‭ ‬ST: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬تنظیم‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬استارت‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬اتصال‭ ‬این‭ ‬ترمینال‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬۱۵،۱۶،۱۸‭ ‬و‭ ‬۲۵،۲۶،۲۸‭: ‬کنتاکت‌های
داخلی‭ ‬رله‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مد‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سری‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

سیگنال های مولتی تایمر برنا مدل MTT/C :

Sec‭ : ‬Per – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬‬‬‬
Min‭ :‬Sec – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬ثانیه‭ : ‬دقیقه‬‬‬‬
Hr‭ : ‬Min – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬دقیقه‭ : ‬ساعت‬‬‬‬
OUT1 aنمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‬‬‬‬‬‬
OUT2 نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۲۵‭ ‬به‭ ‬۲۸‬‬‬‬‬‬

مشخصات‭ ‬فنی مولتی تایمر برنا مدل MTT/C :

ولتاژ‭ ‬تغذیه : ‬۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه :‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز،‭ ‬۵±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود۳‭ ‬وات‬‬‬
تنظیم‭ ‬زمان :‭ ‬۱‭/‬۰‭ ‬ثانیه‭ ‬تا۹۹‭ ‬ساعت‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬دستگاه :IP 20
دمای‭ ‬عملکرد : ۱۰- تا ‬۶۰+ ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬مجاز :‭‬‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا ‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬

 

مشخصات‭ ‬رله های ‬خروجی‬‬ تایمر برنا :
جریان‭ ‬کنتاکت ها‭: ‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب (AC)‬‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‭ ‬مستقیم ‬‬‬‬(DC)

 

عمر‭ ‬رله ها ‭:‬‬‬
الکتریکال :‭ ‬یکصد هزار ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬
مکانیکال :‭ ‬یک میلیون ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬

استانداردها‭ ‬‬:
EN60255-22
EN60255-‭ ‬۲۵‬
EN60255-‭ ‬۲۷‬
EN61000-‭ ‬۳‬
IEC60255-‭ ‬۲۲‬
IPC A610-‭ ‬C‬

 

گواهی‭ ‬نامه‌ها‬ :
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HSE‭- ‬MS‬
IMS

توضیحات تکمیلی
کاربرد

ابزار دقیق و اتوماسیون, صنایع غدایی, عمومی

برند

IP

IP 20

ساخت کشور

ایران

جنس

پلاستیک

دمای قابل تحمل

10- تا 60+

ولتاژ بوبین

220V AC

آمپراژ

6 آمپر

استاندارد

EN60255-‭ ‬25, EN60255-‭ ‬27, EN60255-22, EN61000-‭ ‬3‬, IEC60255-‭ ‬22‬, IPC A610-‭ ‬C‬

رطوبت مجاز

‭‬‭ ‬٪۱۵‭‬تا ‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬

نظرات (5)

5 دیدگاه برای مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

 1. مهسا نیازیپور

  سلام کاراییش دقیق از رله هایی که داره حتما استفاده کنید .

 2. محسن شربتی

  سلام عمل استارت مجدد انجام میده؟

  • پشتیبان

   سلام بله یک رله در اختیار شما قرار می دهد.

 3. نادر رضایی

  سلام
  کیفیتش خوبه و کار راه بنداز

 4. صادق یوسف زاده

  خیلی با کیفیت هست.

 5. یوسف جوادی

  هر جا گیر کردم کارمو راه انداخته

دیدگاه خود را بنویسید